زمانی که طراح درک روشنی از نیازهای شما داشته باشد، به توسعه طرح‌ها و نقشه‌های فاز یک معماری می‌پردازیم که تفسیر ما از دید شما را همراه با پیشرفت‌های پیشنهادی ما منعکس می‌کند. طرح‌ها و نقشه‌های فاز یک معماری شامل طرح‌بندی‌های شماتیک برای پلان‌های سایت و طبقات است، و همچنین ممکن است شامل طرح‌های مفهومی بیرونی اولیه باشد. نقشه های فاز 1 به شما ارائه می شود و از انتقاد سازنده شما دعوت می شود. تا زمانی که شما از طراحی رضایت کامل نداشته باشید، با احترام با هم کار خواهیم کرد. در حالت معمولا نقشه فاز یک شامل پلان طبقات و برش ساده معماری است.

می‌تونید به ما پیام دهید